top of page

Group

Public·77 members

Zadaci iz elemenata strojeva: kako riješiti probleme iz mehanike i konstrukcijeZadaci iz elemenata strojeva: kako rijeÅiti probleme iz mehanike i konstrukcije
Elementi strojeva su dijelovi koji Äine stroj ili ureÄaj i omoguÄuju mu da obavlja odreÄenu funkciju. Neki primjeri elemenata strojeva su osovine, zupÄanici, remenice, leÅajevi, spojnice, opruge, vijci i matice. Zadaci iz elemenata strojeva su zadatci koji zahtijevaju primjenu znanja iz mehanike i konstrukcije kako bi se odredile dimenzije, optereÄenja, naprezanja, deformacije i sigurnost elemenata strojeva.
zadaci iz elemenata strojeva rarZadaci iz elemenata strojeva se obiÄno rjeÅavaju koristeÄi sljedeÄe korake:


  • Analiza zadatka: proÄitati tekst zadatka paÅljivo i identificirati sve dane podatke i traÅene veliÄine. Nacrtati skicu ili shemu problema i oznaÄiti sve relevantne sile, momente, kutove i duljine.  • Izbor metode rjeÅavanja: odabrati najprikladniju metodu rjeÅavanja zadatka ovisno o vrsti problema i raspoloÅivim podacima. Neki primjeri metoda su statiÄka ravnoteÅa sila i momenata, kinematika i dinamika krutih tijela, teorija ÄvrstoÄe materijala, teorija opruga i zupÄanika.  • RaÄunanje traÅenih veliÄina: primijeniti odabranu metodu rjeÅavanja na problem i izraÄunati traÅene veliÄine koristeÄi dane podatke i potrebne formule. Provjeriti da li su dobivene vrijednosti u skladu s fizikalnim zakonima i logikom.  • Kontrola rjeÅenja: provjeriti da li je rjeÅenje ispravno i potpuno. Usporediti dobivene rezultate s oÄekivanim vrijednostima ili s drugim izvorima informacija. Provjeriti da li su koriÅtene jedinice mjere i oznake u skladu s pravilima struke.Zadaci iz elemenata strojeva su korisni za razvijanje vjeÅtina analize, sinteze i kreativnosti u podruÄju mehanike i konstrukcije. Oni takoÄer pomaÅu u stjecanju praktiÄnog znanja o funkciji i dizajnu razliÄitih elemenata strojeva koji se primjenjuju u industriji, poljoprivredi, prometu i drugim granama tehniÄkih znanosti.


Example 1: Design of a shaft
A shaft is an element of a machine that transmits torque and rotation from one point to another. A shaft can be subjected to bending moments, torsional moments, axial forces, and radial forces. The design of a shaft involves determining its diameter, length, material, and shape to ensure that it can withstand the applied loads without failing or exceeding the allowable stress or deflection limits.


Here is how to solve a problem of shaft design using the steps outlined above:


  • Analysis of the problem: read the text of the problem carefully and identify all the given data and required quantities. Draw a sketch or a diagram of the problem and mark all the relevant forces, moments, angles, and lengths. For example, suppose we have a problem like this: Design a solid circular shaft that is supported by two bearings at its ends and carries two pulleys at distances of 0.5 m and 1.5 m from the left end. The pulleys have diameters of 0.4 m and 0.6 m respectively and transmit torques of 200 Nm and 300 Nm respectively in opposite directions. The shaft material is steel with a yield strength of 250 MPa and a modulus of elasticity of 200 GPa. The maximum allowable stress in the shaft is 150 MPa and the maximum allowable deflection is 0.5 mm.  • Izbor metode rjeÅavanja: odabrati najprikladniju metodu rjeÅavanja zadatka ovisno o vrsti problema i raspoloÅivim podacima. U ovom sluÄaju, moÅemo koristiti metodu teorije ÄvrstoÄe materijala i primijeniti kriterij maksimalnog smiÄuÄeg naprezanja (Tresca) za odreÄivanje promjera vratila i metodu Euler-Bernoulli za odreÄivanje njegove zakrivljenosti i progiba.RaÄunanje traÅenih veliÄina: primijeniti odabranu metodu rjeÅavanja na problem i izraÄunati traÅene veliÄine koristeÄi dane podatke i potrebne formule. U ovom sluÄaju, moÅemo izraÄunati sljedeÄe:


  • Nacrtati dijagrame sila i momenata na vratilu i odrediti maksimalni savojni moment Mmax i maksimalni torzijski moment Tmax. U ovom sluÄaju, Mmax = 300 Nm i Tmax = 500 Nm.  • KoristeÄi kriterij maksimalnog smiÄuÄeg naprezanja (Tresca), odrediti minimalni promjer vratila d koji zadovoljava uvjet sigurnosti: Ïmax = â((Mmax/W) + (Tmax/Wp)) â Ïallow, gdje je W = Ïd/32 popreÄni moment inercije kruga, a Wp = Ïd/16 polaran moment inercije kruga. U ovom sluÄaju, dobivamo d â 0.057 m.KoristeÄi metodu Euler-Bernoulli, odrediti zakrivljenost i progib vratila pod djelovanjem savojnih momenata: κ = M/EI i y = ââκ dx dx, gdje je E modul elastiÄnosti, a I = Ïd/64 moment inercije kruga. U ovom sluÄaju, dobivamo maksimalni progib ymax e0e6b7cb5c


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page